2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური
30-10-2016

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 50

უბნები: 2,158

ნაპოვნი ოქმები: 2,158 (100%)

დაკარგული ოქმები: 0 (0%)

დამოწმებული ოქმები: 2,151 (99.68%)

შსაყვანი ოქმები: 7 (0.32%)

მომხმარებლის სტატუსი

მომხმარებლები: 50

შეყვანილი ჩანაწერები: 4,618

ჩანაწერები ელოდება წყვილს: 0 (0%)

ჩანაწერები სწორი წყვილებით: 4,336 (93.89%)

ჩანაწერები არასწორი წყვილებით: 242 (5.24%)

დუბლიკატი: 40 (0.87%)

საარჩევნო ოლქის სტატუსი

ოლქის ID უბნები (#) დაკარგული ოქმები (#) ნაპოვნი ოქმები (#) შესაყვანი ოქმები (#) დამოწმებული ოქმები (#) დაკარგული ოქმები (%) ნაპოვნი ოქმები (%) შესაყვანი ოქმები (%) დამოწმებული ოქმები (%)
01 31 0 31 0 31 0% 100% 0% 100%
02 32 0 32 1 31 0% 100% 3.13% 96.88%
06 32 0 32 0 32 0% 100% 0% 100%
07 36 0 36 0 36 0% 100% 0% 100%
08 33 0 33 1 32 0% 100% 3.03% 96.97%
09 31 0 31 0 31 0% 100% 0% 100%
10 33 0 33 0 33 0% 100% 0% 100%
11 39 0 39 0 39 0% 100% 0% 100%
12 34 0 34 0 34 0% 100% 0% 100%
13 37 0 37 1 36 0% 100% 2.7% 97.3%
15 34 0 34 0 34 0% 100% 0% 100%
16 34 0 34 0 34 0% 100% 0% 100%
17 32 0 32 0 32 0% 100% 0% 100%
18 32 0 32 0 32 0% 100% 0% 100%
19 33 0 33 0 33 0% 100% 0% 100%
20 36 0 36 0 36 0% 100% 0% 100%
21 34 0 34 0 34 0% 100% 0% 100%
22 36 0 36 0 36 0% 100% 0% 100%
23 50 0 50 0 50 0% 100% 0% 100%
24 51 0 51 0 51 0% 100% 0% 100%
26 53 0 53 0 53 0% 100% 0% 100%
27 47 0 47 0 47 0% 100% 0% 100%
28 50 0 50 0 50 0% 100% 0% 100%
29 42 0 42 0 42 0% 100% 0% 100%
30 42 0 42 0 42 0% 100% 0% 100%
36 46 0 46 1 45 0% 100% 2.17% 97.83%
37 45 0 45 1 44 0% 100% 2.22% 97.78%
39 40 0 40 0 40 0% 100% 0% 100%
41 41 0 41 0 41 0% 100% 0% 100%
42 52 0 52 0 52 0% 100% 0% 100%
43 52 0 52 0 52 0% 100% 0% 100%
44 53 0 53 0 53 0% 100% 0% 100%
47 44 0 44 0 44 0% 100% 0% 100%
48 41 0 41 0 41 0% 100% 0% 100%
49 43 0 43 0 43 0% 100% 0% 100%
51 74 0 74 0 74 0% 100% 0% 100%
52 46 0 46 0 46 0% 100% 0% 100%
56 58 0 58 1 57 0% 100% 1.72% 98.28%
60 78 0 78 0 78 0% 100% 0% 100%
61 43 0 43 0 43 0% 100% 0% 100%
63 47 0 47 0 47 0% 100% 0% 100%
64 47 0 47 0 47 0% 100% 0% 100%
65 43 0 43 0 43 0% 100% 0% 100%
66 49 0 49 0 49 0% 100% 0% 100%
67 55 0 55 0 55 0% 100% 0% 100%
68 41 0 41 0 41 0% 100% 0% 100%
69 38 0 38 0 38 0% 100% 0% 100%
70 40 0 40 0 40 0% 100% 0% 100%
71 48 0 48 1 47 0% 100% 2.08% 97.92%
72 50 0 50 0 50 0% 100% 0% 100%
ოლქი ID ცნობილი უბნები (#) ცნობილი უბნები (%) ხმების საერთო რაოდენობა (#) ხმების საერთო რაოდენობა (%) საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რომლებშიც ბათილი ბიულეტინებია > 5% უბნების რაოდენობა, სადაც ხმის მიცემა წუთში > 2 საარჩევნო უნაბი სადაც მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (%) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა (საშუალო) საარჩევნო უბნები სადაც მეტი ხმაა ვიდრე ბიულეტინი (%) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი (საშუალოდ) უბნები დამატებითი დოკუმენტებით (%) დამატებითი დოკუმენტები (საშუალოდ)
01 31 100% 16,816 38.35% 0 0 16.13% 0 0% 6.45% 1
02 31 96.88% 16,253 39.53% 0 0 9.68% 0 0% 6.45% 1
06 32 100% 16,014 36.25% 0 0 6.25% 0 0% 3.13% 1
07 36 100% 17,158 36.25% 0 0 11.11% 0 0% 25% 1
08 32 96.97% 12,399 28.28% 0 0 15.63% 0 0% 6.25% 1
09 31 100% 11,961 26.72% 1 0 9.68% 0 0% 6.45% 2
10 33 100% 13,041 28.96% 0 0 6.06% 0 3.03% 0 15.15% 1.4
11 39 100% 13,333 28.26% 0 0 10.26% 0 0% 12.82% 1.2
12 34 100% 11,941 26.31% 0 0 8.82% 0 0% 5.88% 1
13 36 97.3% 11,492 26.63% 1 0 8.33% 0 0% 8.33% 1
15 34 100% 14,039 31.68% 0 0 5.88% 0 0% 5.88% 1
16 34 100% 14,577 32.84% 0 0 14.71% 0 0% 0%
17 32 100% 13,599 30.24% 0 0 18.75% 0 0% 3.13% 1
18 32 100% 14,145 31.5% 0 0 12.5% 0 3.13% 0 3.13% 1
19 33 100% 13,447 29.32% 1 0 21.21% 0 3.03% 0 3.03% 1
20 36 100% 12,582 27.51% 0 0 11.11% 0 0% 8.33% 1
21 34 100% 13,203 28.37% 1 0 11.76% 0 0% 5.88% 1
22 36 100% 13,337 28.58% 0 0 2.78% 0 2.78% 0 8.33% 1
23 50 100% 15,815 34.33% 5 0 12% 0 4% 0 16% 1
24 51 100% 26,665 49.92% 0 0 11.76% 0 0% 1.96% 1
26 53 100% 23,022 44.02% 0 0 20.75% 0 0% 13.21% 1
27 47 100% 25,678 49.43% 0 0 8.51% 0 2.13% 0 2.13% 1
28 50 100% 23,177 45.41% 2 0 32% 0 0% 10% 1
29 42 100% 19,763 35.76% 4 0 4.76% 0 0% 2.38% 1
30 42 100% 22,767 42.6% 1 1 4.76% 0 0% 7.14% 1
36 45 97.83% 22,378 48.01% 7 1 35.56% 0 0% 13.33% 1
37 44 97.78% 27,147 61.69% 1 0 9.09% 0 0% 2.27% 1
39 40 100% 16,211 38.08% 0 0 17.5% 0 0% 15% 1
41 41 100% 10,578 20.99% 13 0 14.63% 0 0% 2.44% 1
42 52 100% 18,423 36.86% 1 0 21.15% 0 0% 3.85% 1
43 52 100% 20,169 40.34% 0 0 17.31% 0 1.92% 0 15.38% 1
44 53 100% 27,846 55.39% 1 0 16.98% 0 0% 1.89% 1
47 44 100% 16,340 30.78% 0 0 11.36% 0 2.27% 0 18.18% 1
48 41 100% 15,580 28.82% 0 0 4.88% 0 0% 24.39% 1
49 43 100% 17,548 32.16% 2 0 4.65% 0 0% 11.63% 1
51 74 100% 23,459 48.69% 7 0 13.51% 0 0% 12.16% 1
52 46 100% 19,924 39.76% 1 0 13.04% 0 0% 4.35% 1
56 57 98.28% 17,980 41.95% 1 0 10.53% 0 1.75% 0 7.02% 1
60 78 100% 25,728 51.18% 5 0 3.85% 0 0% 5.13% 1.25
61 43 100% 21,078 40.37% 0 0 4.65% 0 0% 27.91% 1
63 47 100% 18,602 42% 0 0 8.51% 0 0% 2.13% 2
64 47 100% 20,561 45.75% 1 0 17.02% 0 2.13% 0 12.77% 1
65 43 100% 13,366 25.4% 0 0 11.63% 0 2.33% 0 11.63% 1.2
66 49 100% 19,189 36.96% 1 0 22.45% 0 0% 6.12% 1.33
67 55 100% 22,527 43.08% 0 0 3.64% 0 1.82% 0 9.09% 1.2
68 41 100% 17,701 33.36% 0 0 24.39% 0 0% 4.88% 1
69 38 100% 15,306 28.85% 0 0 21.05% 0 0% 10.53% 1
70 40 100% 16,774 31.71% 0 0 30% 0 2.5% 0 2.5% 1
71 47 97.92% 19,616 40.74% 0 0 38.3% 0 0% 6.38% 1.33
72 50 100% 18,103 37.63% 1 0 12% 0 0% 12% 1
ოლქი საარჩევნო უბანი დამატებითი დოკუმენტები (#) აქვს შესწორება? აქვს ახსნა-განმარტებითი ჩანაწერი? ბათილი ბიულეტინები (#) ლოგიკური შემოწმება ვერ გაიარა (პარტიების ხმების რაოდენობას - ბათილი ბიულეტინები = მიღებულ ხმებს)? (#) სხვაობა ლოგიკურ შემოწმებაში (#) მეტი ბიულეტინი ვიდრე ხმა? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#) მეტი ხმა ვიდრე ბიულეტინი? რამდენით მეტი ბიულეტინია ვიდრე ხმა (#)
ნახვა 01 01.04 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 01 01.08 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 01.30 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 02.11 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 06 03.26 1 დიახ არა 13 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 07 01.35 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.05 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.07 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.10 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.12 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.14 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.15 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.18 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 07 04.20 1 არა დიახ 19 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.53 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 08 05.56 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 05.08 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 09 05.43 3 დიახ დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 05.19 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 05.77 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 06.102 1 არა დიახ 6 დიახ -5 არა 0 დიახ 0
ნახვა 10 06.110 3 დიახ დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 10 06.111 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.08 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.09 2 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.21 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.24 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 11 06.32 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.37 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 12 06.47 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.117 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.74 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 13 06.89 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.05 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 15 08.07 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 17 09.08 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 18 09.57 1 არა დიახ 15 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 19 09.82 1 დიახ არა 13 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 20 10.08 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 10.24 1 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 20 10.25 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 10.50 1 დიახ არა 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 21 10.68 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10.79 1 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10.81 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 22 10.92 1 არა დიახ 13 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 23 11.06 1 დიახ არა 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.10 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.15 1 არა დიახ 5 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 23 11.18 1 არა დიახ 6 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 23 11.27 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.32 1 დიახ არა 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.44 1 დიახ არა 24 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 23 11.47 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 24 12.31 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.01 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.08 1 დიახ არა 18 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 26 15.21 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.30 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 15.37 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 16.10 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 26 16.15 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 27 17.10 1 არა დიახ 19 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 28 17.32 1 არა დიახ 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 18.05 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 18.12 1 დიახ არა 13 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 28 18.16 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 28 18.22 1 დიახ არა 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 29 20.73 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.24 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.36 1 არა დიახ 22 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 30 20.43 1 არა დიახ 11 დიახ 3600 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.03 1 არა დიახ 8 დიახ 30 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.18 1 არა დიახ 12 დიახ 4 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.49 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.57 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 36 22.63 1 არა დიახ 8 დიახ 3 დიახ 0 არა 0
ნახვა 36 22.69 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 37 27.24 1 დიახ არა 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.10 1 არა დიახ 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.16 1 არა დიახ 9 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 39 30.20 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.25 1 არა დიახ 11 დიახ 10 დიახ 0 არა 0
ნახვა 39 30.28 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 39 30.38 1 არა დიახ 8 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 41 32.05 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 42 32.53 1 არა დიახ 3 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 42 32.89 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.14 1 არა დიახ 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 43 35.16 1 არა დიახ 8 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 43 35.35 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.40 1 არა დიახ 1 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.42 1 არა დიახ 9 დიახ 7 დიახ 0 არა 0
ნახვა 43 35.48 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.50 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 43 35.52 1 არა დიახ 8 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 44 38.03 1 დიახ არა 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 49.17 1 არა დიახ 16 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 47 59.02 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.09 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.105 1 არა დიახ 13 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 47 59.110 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.15 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.16 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 47 59.18 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.120 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.32 1 არა დიახ 2 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.34 1 არა დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.35 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.37 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.41 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.45 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.50 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.56 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 48 59.58 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.68 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.76 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.78 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.80 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 49 59.93 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.08 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.09 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.20 1 არა დიახ 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.21 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.25 1 არა დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 48.36 1 არა დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 51.39 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 51.41 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 51 52.23 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 51.06 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 52 51.44 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 56.03 1 დიახ არა 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 56.05 1 არა დიახ 10 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 56 56.14 1 დიახ არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 56 56.20 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 61.01 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 61.14 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 62.03 2 დიახ დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 60 62.07 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 60.42 1 არა არა 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.04 1 არა არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.09 1 არა არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.12 1 არა არა 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.16 1 არა დიახ 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.18 1 არა დიახ 16 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.19 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.21 1 არა არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.27 1 არა არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.30 1 არა დიახ 17 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.31 1 არა დიახ 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 61 70.34 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 63 64.18 2 დიახ არა 10 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 66.03 1 არა დიახ 18 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 66.21 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 66.31 1 დიახ არა 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 64 67.103 1 არა დიახ 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 64 67.73 1 დიახ არა 10 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 64 67.76 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 65 67.22 1 არა დიახ 2 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 65 67.31 1 დიახ არა 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 65 67.80 1 დიახ არა 3 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 65 67.88 2 დიახ დიახ 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 65 67.90 1 არა დიახ 5 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 66 67.40 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 66 67.49 2 დიახ დიახ 12 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 66 67.60 1 არა დიახ 23 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 68.11 1 არა დიახ 14 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 68.18 1 არა დიახ 12 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 69.04 2 დიახ დიახ 13 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 67 69.09 1 არა დიახ 11 დიახ -53 არა 0 დიახ 0
ნახვა 67 69.22 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 68 79.59 1 არა დიახ 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 68 81.43 1 დიახ არა 15 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 69 79.06 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 69 79.32 1 დიახ არა 11 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 69 79.63 1 დიახ არა 6 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 69 79.70 1 დიახ არა 8 დიახ 2 დიახ 0 არა 0
ნახვა 70 79.86 1 არა დიახ 5 დიახ -1 არა 0 დიახ 0
ნახვა 71 81.08 1 დიახ არა 9 დიახ 144 დიახ 0 არა 0
ნახვა 71 81.57 2 დიახ დიახ 4 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 71 81.59 1 დიახ არა 20 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 72 83.04 1 არა დიახ 7 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 72 83.06 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 72 83.09 1 არა დიახ 5 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 72 83.23 1 დიახ არა 9 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 72 83.28 1 დიახ არა 10 დიახ 1 დიახ 0 არა 0
ნახვა 72 83.33 1 დიახ არა 8 არა 0 არა 0 არა 0
ნახვა 02 02.02 1 დიახ
ნახვა 08 05.72 1 დიახ
ნახვა 13 06.61 1 დიახ
ნახვა 56 56.10 1 დიახ
ნახვა 71 81.05 1 დიახ
ოლქი უბანი მიზეზი მოქმედება ჩანაწერი სტატუსი ბოლოს მოდელირებულია
ნახვა 07 01.38 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:59:18 +0400
ნახვა 13 06.61 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-03 19:04:38 +0400
ნახვა 20 10.25 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:53:11 +0400
ნახვა 23 11.47 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 18:00:59 +0400
ნახვა 24 12.25 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 16:09:11 +0400
ნახვა 24 12.28 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 16:11:49 +0400
ნახვა 36 22.69 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:54:42 +0400
ნახვა 36 22.78 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 12:03:27 +0400
ნახვა 39 32.68 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 15:28:52 +0400
ნახვა 51 48.29 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 12:06:01 +0400
ნახვა 60 61.32 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 15:34:45 +0400
ნახვა 60 61.33 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 12:07:04 +0400
ნახვა 60 62.09 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:57:47 +0400
ნახვა 61 70.33 არ იკითხება პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:59:00 +0400
ნახვა 67 69.13 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 12:03:12 +0400
ნახვა 67 69.14 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:56:07 +0400
ნახვა 71 81.59 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-10-31 17:59:57 +0400
ნახვა 72 83.28 გაურკვეველი ტექსტი პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:55:48 +0400
ნახვა 10 06.110 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Completed 2016-11-01 11:50:24 +0400
ნახვა 02 02.02 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 08 05.72 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 36 22.83 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2016-11-01 12:12:28 +0400
ნახვა 37 27.25 აკლია ინფორმაცია ელოდება მოდერაციას

Pending
ნახვა 56 56.10 აკლია ინფორმაცია პრობლემა არ არის ნაპოვნი

Pending 2016-10-31 15:31:11 +0400
ნახვა 71 81.05 გაურკვეველი ტექსტი ელოდება მოდერაციას

Pending
არცერთ საარჩევნო უბანს ოქმი არ გაუუქმებია!

არჩევნების სტატუსი

ოლქები: 50

უბნები: 2,158

ნაპოვნი ოქმები: 2,158 (100%)

დაკარგული ოქმები: 0 (0%)

დამოწმებული ოქმები: 2,151 (99.68%)

შსაყვანი ოქმები: 7 (0.32%)

Download

მონაცემებში სვეტების ახსნა

სვეტების სათაურები ახსნა
district_id ოლქის ნომერი. 2016 წელს წარმოდგენილი ახალი სქემით (მაგ. 01.23.45) პირველი ორი რიცხვი არის ოლქის ნომერი (მაგ. 01), ასევე მაჟორიტარული ოლქის ნომერი.
precinct_id საარჩევნო უბნის ნომერი. 2016 წელს წარმოდგენილი ახალი სქემით (მაგ. 01.23.45) საარჩევნო უბნის ნომერი ბოლო ორი რიცხვია (მაგ. 23.45).
num_possible_voters ეს არის საარცევნო უბანზე დარეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა. ეს რიცხვი ოქმში შეყვანილია, როგორც #1.
num_special_voters ეს არის საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებული სპეციალურ სიაში შემავალი ამომრჩევლის რაოდენობა. მისი ნომერი ოქმში არის #2.
num_at_12 ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ხმა 12 საათამდე მისცეს. ეს რიცხვი ოქმში #3ა გრაფაში იწერება.
num_at_17 ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც ხმა 17 საათამდე მისცეს. ეს რიცხვი ოქმში #3ბ გრაფაში იწერება.
num_votes არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა. ეს რიცხვი #4 გრაფაში იწერება.
num_ballots ბიულეტინების რაოდენობა, რომელიც საარჩევნო უბანს გადაეცა. ეს რიცხვი #5 გრაფაში იწერება.
num_invalid_votes ბიულეტინების რაოდენობა, რომლებიც საარჩევნო უბნის გადაწყვეტილებით ბათილად ჩაითვალა. ეს რიცხვი #6 გრაფაში იწერება.
num_valid_votes ეს რიცხვი მიირება ყველა პარტიის ხმებისა და ბათილი ბიულეტინების შეჯამების შედეგად.
logic_check_fail ეს არის დროშა, რომელიც უჩვენებს “ხმების რაოდენობა” = “ჩათვლილი ხმების რაოდებას”. იდეალურ შემთხვევაში ეს მონაცემები ერთმანეთს ემთხვევა. 0= ემთხვევა. 1= არ ემთხვევა
logic_check_difference ეს დაიანგარიშება “ხმების რაოდენობას” - “ჩათვლილი ცმების რაოდენობა”. იდეალურ შემთხვევაში ეს 0 უნდა იყოს.
more_ballots_than_votes_flag ეს დროშა უჩვენებს, რომ სად დაფიქსირდა ხმებზე მეტი ბიულეტინი. რიცხვი გამოითვლება “ჩათვლილი ხმების რაოდენობა” > პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობაზე. იდეალურ შემთხვევაში ეს რიცხვები ერთმანეთს უნდა დაემთხვეს. 0 = ემთხვევა. 1 = არ ემთხვევა.
more_ballots_than_votes ეს გამოითვლება “ჩათვლილი ხმების რაოდენობა” - პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა იყოს 0.
more_votes_than_ballots_flag ეს დროშა აღნიშნავს სად დაფიქსირდა მეტი ხმა, ვიდრე ბიულეტინების რაოდენობა იყო. პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობის ჯამი > ჩათვლილი ხმების რაოდენობაზე. იდეალურ შემთხვევაში, ეს მონაცემები ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს. 0 = ემთხვევა. 1 = არ ემთხვევა.
more_votes_than_ballots ეს გამოითვლება პარტიების მიერ მიღებული ხმების საერთო რაოდენობა - ჩათვლილი ხმების რაოდენობა. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა იყოს 0.
supplemental_documents_flag ეს დროშა უჩვენებს აქვს თუ არა ოქმს მიმაგრებული დამატებითი დოკუმენტები. 0=არა. 1=კი.
supplemental_document_count ეს რიცხვის უჩვენებს რამდენი დამატებითი დოკუმენტი იყო მიმაგრებული
amendment_flag ეს დროშა უჩვენებს იყო თუ არა შესწორებები მიმაგრებული ორიგინალ ოქმზე. 0=არა. 1= კი.
explanatory_note_flag ეს დროა უჩვენებს იყო თუ არა ახსნა-განმარტებები მიმაგრებული ორიგინალ ოქმზე: ახსნა-განმარტებითია ყველა ჩანაწერი, რომელიც არ არის შესწორება. 0=არა. 1=კი.
is_annulled ეს დროშა უჩვენებს გაბათილდა თუ არა ხმები საარჩევნო უბანზე. იხილეთ ოქმების შესწორებები და გაიგეთ რატომ. 0 = არა. 1 = კი.